زهکشی زمین چمن مصنوعی ورزشی

زهکشی زمین چمن مصنوعی به خصوص در باشگاه های ورزشی یک ضرورت است. اگر زیرسازی صحیح و مناسب برای چمن مصنوعی ورزشی انجام نشود، خسارات زیادی به باشگاه وارد می شود. باقی ماندن آب حاصل از بارندگی ها روی چمن، زمین را به لحاظ استاندارد با مشکل روبرو می کند. لغزنده شدن زمین بازی، کاهش […]

بستن
مقایسه